Το Νηπιαγωγείο

Ιστορία & Φιλοσοφία

Το Νηπιαγωγείο  E.M.E.D.O.F  ιδρύθηκε το έτος 1975 από την Ελένη Δ. Κοκκώνη, Νηπιαγωγό – Ψυχοπαιδαγωγό, με όραμα και σκοπό να υλοποιήσει τις βασικές αρχές δύο μεγάλων δασκάλων της, του Jean Piaget και του G.Gattegno.
Η θεμελίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου πραγματοποιείται τα πρώτα χρόνια της ζωής του (0 – 5 χρόνων) είναι η βασική θεωρία του Jean Piaget, ενώ η θεωρία του G. Gattegno στηρίζεται στην Πολυγλωσσία με τη μέθοδο “La lecture en couleurs” (Aνάγνωση με τα χρώματα).

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο νηπιαγωγείο μας καταρχήν εφαρμόζουμε την βασική αρχή της δίγλωσσης εκπαίδευσης:

η διδασκαλία των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράµµατος γίνεται µέσω δύο γλωσσών
(ελληνικά και γαλλικά) και όχι η διδασκαλία των ίδιων των γλωσσών ως γνωστικά αντικείµενα.

Πως μαθαίνουμε

Βιωματική μάθηση

Στο νηπιαγωγείο μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν.
Μαθαίνουν μέσω μιας διδασκαλίας που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα τους. Συνεργάζονται με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, ώστε η μάθηση να αποκτά και κοινωνική χροιά, εκτός από νοητική. Αναπτύσσουν τις ικανότητες της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης, μέσω δραστηριοτήτων που αυξάνουν σταδιακά σε δυσκολία.

Ομαδοσυνεργατική

Πρωταρχικός στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι η συμβολή του στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και στην επιτυχή κοινωνική του ένταξη, αφενός μέσα από την συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών, αφετέρου με την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η συνδυαστική χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με άμεσες μορφές διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο μας, βοηθά να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Διαθεματικότητα

Το πλούσιο παιδαγωγικό μας πρόγραμμα είναι κατάλληλα δομημένο για να συνδυάζει αρμονικά τις ακόλουθες μαθησιακές περιοχές:

Διαδραστική Τάξη

Η χρήση της διαδραστικής τάξης στο νηπιαγωγείο μας στοχεύει στο να μάθουν τα παιδιά να χειρίζονται υπολογιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακές συσκευές, ώστε να αναζητούν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες από πολλαπλές ψηφιακές πηγές καθώς και να παράγουν νέες πολυτροπικές πληροφορίες.
O ρόλος του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες που υλοποιούνται στη διαδραστική τάξη είναι πάντοτε καθοδηγητικός. Η τεχνολογία επιλέγεται από τις νηπιαγωγούς μας για να εμπλουτίσει τις μαθησιακές εμπειρίες, να ενισχύσει βασικές ικανότητες και να παράγει προστιθέμενη αξία στις εκπαιδευτικές πρακτικές.

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική

Με τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική παρέχουμε στα παιδιά «πολλαπλά μονοπάτια που οδηγούν στη μάθηση» (Alebrta Education, 2010). Οι εκπαιδευτικοί μας προσαρμόζουν το πρόγραμμα στα παιδιά αντί να περιμένουν να προσαρμοστούν εκείνα σε αυτό (Hall, Strangman, Meyer, 2011).
Στόχος της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής είναι να ανταποκριθεί:

Γλωσσομάθεια

Δύο κουλτούρες και τρεις γλώσσες αποτελούν το καθημερινό περιβάλλον των μαθητών του σχολείου.
Η πολύγλωσση και πολυπολιτισμική πραγματικότητα που βιώνει το κάθε παιδί στο E.M.E.D.O.F. συνιστά

Ευκαιρία ζωής για τη μετέπειτα σχολική του πορεία
και τη διαμόρφωση του μελλοντικού πολίτη.

Η oμάδα μας

Αγγελική Τσατσάμπα

Christelle Βορδόνη

Μαρία Στρατογιαννάκου

Stephanie Guillot

Βάσια Γαρταγάνη

Θεοδώρα Κόλλια

Mailis Romary

Christelle Βακιρτζή

Muriel Guy

Ειρήνη Τερλέκα

Μαρία Αναστασία
Παξιμαδά

Eυαγγελία Καμνιώτη

This website uses cookies
to help improve your user experience.